Regulamin Gruper Sp. z o.o.1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:


GRUPER – Gruper sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-676 Warszawa, przy ul. Postępu 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000351829, NIP 5222945353, REGON 142258240, e-mail: gruper@gruper.pl.

SERWIS – serwis prowadzony przez Gruper sp. z o.o. w języku polskim, w ramach którego organizowana jest sprzedaż kuponów on-line o charakterze otwartym, na usługi i towary oferowane przez Usługodawców w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, sprzedaż bezpośrednio przez Usługodawców towarów i usług, działający pod domeną Gruper.pl, Kolektiva.gruper.pl, Zumzi.com, Kolektiva.com.

USŁUGA – usługa lub towar, będące przedmiotem świadczenia Usługodawcy na rzecz posiadacza Kuponu, oferowane przez Usługodawcę na zasadach opisanych w Ofercie Promocyjnej.

KUPON – promocyjny kupon, oferowany Użytkownikom, z udzielonym przez Usługodawcę rabatem na oferowaną Usługę, podlegający warunkom Serwisu opisanym w Regulaminie oraz warunkom Usługodawcy przedstawionym w Ofercie Promocyjnej. Kupon ten upoważnia do skorzystania z Usługi na warunkach opisanych w Ofercie Promocyjnej. Każdy Kupon jest opatrzony niepowtarzalnym numerem oraz kodem weryfikacyjnym.

OFERTA PROMOCYJNA – pochodząca od Usługodawcy oferta zamieszczona w Serwisie, dotycząca sprzedaży Kuponów, które upoważniają do skorzystania z Usługi opisanej w Ofercie Promocyjnej, zawierająca warunki i zasady skorzystania z usługi lub zakupu towaru.

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz która przeszła proces Rejestracji, w wyniku którego utworzone zostało jej indywidualne Konto, tym samym uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Gruper sp. z o.o. w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.

USŁUGODAWCA – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oferująca sprzedaż Usługi na warunkach promocyjnych w ramach Serwisu.

KONTO – konto Użytkownika prowadzone przez Gruper pod unikatową nazwą (login), umożliwiające logowanie się do Serwisu oraz składanie deklaracji zakupu w Serwisie Kuponów jak i zakupu towarów i usług Usługodawców oraz serwisach z grupy ZUMZI, tj. serwisach Kolektiva.com i Zumzi.com.

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z Gruper oraz z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

NEWSLETTER - jest usługą, polegającą na przesyłaniu na wskazany przez odbiorcę Newslettera adres e-mail zamówionych informacji dotyczących Ofert Promocyjnych prezentowanych w Serwisie.

REKLAMODAWCA – podmiot, z którym została podpisana umowa o współpracy na świadczenie usług reklamowych w Serwisie.

REJESTRACJA – procedura zakładania Konta w Serwisie.

REGULAMIN – niniejszy Regulamin.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument określający jakie dane osobowe Użytkowników Serwisu są gromadzone oraz jakie są zasady ich przetwarzania i wykorzystywania przez Gruper sp. z o.o. Dokument określa ponadto zasady dotyczące możliwości wyrażania zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Gruper sp. z o.o.

NUMER KUPONU - unikalne oznaczenie Kuponu, będące ciągiem co najmniej 6 znaków.

KOD WERYFIKACYJNY – unikalny kod służący weryfikacji Kuponu.2. Informacje podstawowe

2.1. Właścicielem Serwisu jest Gruper sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-676 Warszawa, przy ul. Postępu 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 351829, NIP 5222945353, REGON 142258240, e-mail: gruper@gruper.pl.

2.2. Gruper udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu przez osoby korzystającej z usług świadczonych w Serwisie.

2.3. Przedmiotem działalności Serwisu jest świadczenie następujących usług:

a) zamieszczanie w Serwisie Ofert Promocyjnych Usługodawców. Oferty Promocyjne zamieszczane są przez Gruper na zasadach określonych w umowie o współpracy zawartej pomiędzy Gruper sp. z o.o. a Usługodawcą;

b) sprzedaż Kuponów upoważniających do skorzystania z usługi u danego Usługodawcy bądź nabycia oferowanego przez niego towaru. Usługodawcy wskazani w prezentowanych w Serwisie Ofertach Promocyjnych usług lub towarów, świadczą te usługi, sprzedają bądź dostarczają towary wobec nabywców Kuponów. Sprzedaż Kuponów upoważniających do skorzystania z Ofert Promocyjnych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie. Firma Gruper pełni wyłącznie rolę pośrednika pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, w zakresie nabywania usług i towarów;

c) sprzedaży w Serwisie towarów i usług bezpośrednio przez Usługodawców,

d) prowadzenia Konta Użytkownika;

e) reklamowych. Banery reklamowe zamieszczane są przez Gruper na zasadach określonych w umowie o współpracy zawartej pomiędzy Gruper sp. z o.o. a Reklamodawcą. Kampanie e-mailingowe prowadzone są na zlecenie partnerów handlowych Gruper sp. z o.o. na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Gruper sp. z o.o. a Reklamodawcą;

f) usługi „Newsletter”;

g) prowadzenie bloga Serwisu;

2.4. W przypadku wprowadzenia promocji nie określonych w niniejszym Regulaminie, Gruper sp. z o.o. określi szczegółowe warunki świadczenia usług promocyjnych w regulaminach szczegółowych.

2.5. Serwis jest udostępniany przez Gruper za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

2.6. Dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet. Dla korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW.3. Warunki uczestnictwa w zakupach i zasady Rejestracji

3.1. Aby dokonać zakupu Kuponów upoważniających do skorzystania z Usług Usługodawcy oraz usług i towarów Usługodawców w Serwisie, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Oferty Promocyjnej, zaakceptować jej warunki i Regulamin Serwisu oraz dokonać zapłaty za nabywany Kupon bądź towar czy usługę. Celem nabycia Kuponu oraz usługi i towaru Użytkownik powinien utworzyć Konto w Serwisie. Utworzone Konto w Serwisie upoważniania Użytkownika do dokonywania zakupów w Serwisie oraz w Serwisach należących do Grupy ZUMZI działających w Rumunii, Chorwacji, Słowenii, Bułgarii, Serbii. Mołdawii i na Węgrzech.

3.2. Aby założyć Konto, osoba fizyczna powinna dokonać Rejestracji. By to zrobić należy wypełnić formularz rejestracyjny podając swoje imię, nazwisko, oraz adres e-mail, a także wybrać miejscowość z listy dostępnych na stronie Serwisu miejscowości, z którego chciałaby otrzymywać Newsletter. Podany email zostanie wykorzystany jako login. Dodatkowo niezbędne jest zdefiniowanie hasła zabezpieczającego dostęp do Konta, które powinno składać się z co najmniej 4 znaków. Gruper może uzależnić Rejestrację oraz korzystanie z Serwisu od uwiarygodnienia danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

3.3. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu się w Serwisie, tzn. po podaniu loginu, będącego adresem e-mail wskazanym przy Rejestracji i hasła zabezpieczającego dostęp do Konta Użytkownika.

3.4. Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło zabezpieczające dostęp do Konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli dane umożliwiające dostęp do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Gruper o tym fakcie, celem wyjaśnienia zaistniałych okoliczności przejęcia, oraz zabezpieczenia Konta przed niepowołanym wykorzystaniem. Konta zakładane w Serwisie są niezbywalne.

3.5. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może mieć więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

3.6. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta osobom trzecim.

3.7. Gruper zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w Serwisie w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, gdy naruszone zostały postanowienia Regulaminu bądź przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Gruper może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła zabezpieczającego dostęp do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

3.8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto w Serwisie poprzez kontakt e-mailowy wysyłając wiadomość email na adres gruper@gruper.pl w treści jej podając swoje dane oraz login (adres e-mail) podawane przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie. Konto ulega dezaktywacji w chwili usunięcia go z systemu, z zastrzeżeniem, że: Użytkownik nie uczestniczy w rozpoczętych przed dezaktywacją konta zakupach Kuponów na zasadach obowiązujących w związanych z nimi Ofertach Promocyjnych emitowanych w Serwisie.4. Oferty sprzedaży Kuponów i rezerwacje

4.1. Gruper sprzedaje za pośrednictwem Serwisu Kupony na Usługi danego Usługodawcy w ramach Oferty Promocyjnej, upoważniające do skorzystania z usług lub nabycia towarów od tego Usługodawcy.

4.2. Gruper, na podstawie podpisanej z Usługodawcą umowy o współpracy oraz na podstawie przekazanych przez Usługodawcę wytycznych i materiałów do sporządzenia Oferty Promocyjnej, uprawniony jest do zamieszczania Ofert Promocyjnych sprzedaży Kuponów w Serwisie. Kupony te uprawniają do skorzystania z usługi danego Usługodawcy.

4.3. W celu dokonania zakupu Kuponów, Użytkownik zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień.

4.4. Użytkownik kupując Kupon zawiera dwie umowy z dwoma odrębnymi podmiotami - z Gruper sp. z o.o. - dokonując nabycia Kuponu oraz z Usługodawcą - realizując u niego nabyty w Serwisie Kupon.

4.5. Użytkownik ma możliwość za pośrednictwem Serwisu zakupu usług. W tym przypadku Serwis prezentuje na zlecenie Usługodawcy usługi oferowane przez nich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz pośredniczy w przyjmowaniu i przekazywaniu Usługodawcy zarezerwowanych terminów oraz płatności za dokonane rezerwacje. Umowa o świadczenie usług zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Tym samym Serwis pełni funkcję platformy komunikacji pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Usługodawcą.

4.6. Rezerwacja następuje po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, wyborze Oferty i terminu dostępnego w Serwisie. W treści Oferty opisane są poszczególne kroki jakie należy wykonać aby skutecznie dokonać rezerwacji wybranego przez Użytkownika terminu. W celu rezerwacji należy wybrać termin spośród dostępnych w Ofercie, wypełnić formularz, podać numer telefonu oraz dokonać zapłaty za usługę.

4.7. Płatności za dokonana rezerwacje następują na zasadach opisanych w punkcie 7 niniejszego Regulaminu.

4.8. Po przejściu procesu rezerwacji, Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany podczas rezerwacji potwierdzenie dokonanej rezerwacji.

4.9. Rezerwacje dokonane poprzez serwis www.kolektiva.com nie mogą zostać anulowane i nie można ich modyfikować5. Zakupy i zawieranie umów przez Użytkowników z Gruper sp. z o.o. i Usługodawcą

5.1. Pierwsza z umów, o których mowa w pkt 4.4. Regulaminu zawierana jest pomiędzy Gruper a Użytkownikiem. Przedmiotem tej umowy jest nabycie Kuponu zawierającego unikalny numer i kod weryfikacyjny, za określoną cenę wskazaną w treści Oferty Promocyjnej. Kupon upoważnia do skorzystania z usługi, nabycia towaru albo uzyskania zniżki u danego Usługodawcy, który wystawił daną Ofertę Promocyjną w Serwisie. W przypadku zakupu w Serwisie usług i towarów Usługodawców, Użytkownik zawiera umowę z Usługodawcą. Przedmiotem tej umowy jest towar albo usługa opisana w treści Oferty promocyjnej, nabywana od Usługodawcy.

5.2. Użytkownik po zapoznaniu się z treścią Oferty Promocyjnej prezentowanej w Serwisie, akceptacji Regulaminu w tym Polityki prywatności Gruper, wybiera opcję zakupu Kuponu. Dokonując płatności, składa on deklarację zakupu przedstawionego Kuponu. Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia Kuponu w wybranym przez siebie, oferowanym przez Serwis, systemie płatności. Treść Oferty Promocyjnej może wskazywać na konieczność poniesienia przez Użytkownika opłat dodatkowych, które nie zostały wliczone w cenę Kuponu. Takie same czynności wykonuje Użytkownik dokonujący zakupu towaru albo usługi od Usługodawców.

5.3. Po upływie określonego czasu, który jest wskazany przy danej Ofercie Promocyjnej Użytkownik otrzymuje informację, czy zakup Kuponu został sfinalizowany i czy została nabyta przez Użytkowników ustalona przez Usługodawcę minimalna liczba Kuponów. W przypadku braku określonego przez Usługodawcę zainteresowania Ofertą Promocyjną sprzedaż Kuponów nie dochodzi do skutku. Jeśli w chwili dokonywania zakupu Kuponu przekroczona jest już minimalna ilość kupionych ofert niezbędna by Oferta Promocyjna doszła do skutku, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie wraz z Kuponem natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek Gruper. W przypadku zakupu usługi czy towaru Użytkownik otrzymuje potwierdzenie rezerwacji terminu usługi (wizyty) albo zakupu towaru.

5.4. W przypadku gdy sprzedaż danej Oferty Promocyjnej nie dojdzie do skutku, środki Użytkownika zostają niezwłocznie zwrócone na konto bankowe Użytkownika. W zależności od banku Użytkownika oraz wybranego systemu płatności, proces zwrotu środków może potrwać od kilkunastu minut do kilku dni. Czas ten liczony jest do zakończenia emisji Oferty Promocyjnej w Serwisie.

5.5. W przypadku gdy sprzedaż danej Oferty Promocyjnej dojdzie do skutku, tzn. gdy zostanie sprzedana minimalna liczba Kuponów określona przez Usługodawcę, na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji, Serwis wysyła Kupon opatrzony unikalnym numerem i kodem weryfikacyjnym. Kupon pojawia się także na Koncie Użytkownika i jest widoczny po zalogowaniu się na Konto. Umowa zakupu Kuponu pomiędzy Gruper a Użytkownikiem zostaje zawarta.

5.6. W przypadku gdy w treści Oferty Promocyjnej widnieją dodatkowe opłaty, Użytkownik dodatkowo wyraża zgodę na uiszczenie dodatkowych opłat wymienionych w treści Oferty Promocyjnej. Oferta Promocyjna zawiera dokładne informacje o dodatkowych opłatach ponoszonych przez Użytkownika poza ceną jaką płaci za Kupon, jeżeli Usługodawca przewiduje takie opłaty i jeżeli zostały one wymienione w treści Oferty Promocyjnej, a także informacje o sposobach uiszczania tych opłat, sposobach i krajach dostawy (jeżeli Oferta Promocyjna dotyczy dostarczania towarów), najtańszej formie dostawy (jeżeli została przewidziana przez Usługodawcę).

5.7. Kupon realizowany jest przez jego okaziciela wyłącznie do użytku prywatnego. Kupon może zrealizować Użytkownik, jak również inna osoba, która jest okazicielem Kuponu. Tym samym Użytkownik może przekazać Kupon innej osobie do użytku prywatnego.

5.8. Kupon stanowi podstawę do skorzystania z Usługi, która została opisana w Ofercie Promocyjnej. Użytkownik albo osoba, której Kupon został przekazany do realizacji jest zobowiązana do przedstawienia Kuponu w miejscu jego wykorzystania. Kupon opisany jest przez Gruper unikalnym numerem identyfikacyjnym wraz z kodem weryfikacyjnym. Kupon może być okazany Usługodawcy jako wydruk lub w dowolnej formie elektronicznej (strona www, dokument w przeglądarce telefonu komórkowego, kupon wyświetlony w aplikacji Gruper na telefony komórkowe). Istotne jest by zawierał swój unikalny numer i kod weryfikacyjny bądź kod QR.

5.9. Wszelkie fałszowanie lub powielanie Kuponów jest zabronione. W wypadku uzasadnionych podejrzeń o dokonanie jakiejkolwiek czynności nieuprawnionej ingerencji w treść Kuponu lub nieuprawnione posługiwanie się nim Gruper zastrzega sobie prawo podjęcia stosownych kroków prawnych.

5.10. Czas wykorzystania zakupionych Kuponów jest ściśle określony. Osoba realizująca Kupon jest zobowiązana do wykorzystania Kuponu w czasie podanym przez Usługodawcę podczas przedstawienia Oferty Promocyjnej w Serwisie.

5.11. W przypadku gdy Użytkownik nie zrealizuje Kuponu w terminie jego ważności z tego powodu, że wystąpiła niezgodność opisu Oferty Promocyjnej ze stanem rzeczywistym (rodzaj usługi lub towaru, cena, czas realizacji Kuponu oraz okres ważności Oferty Promocyjnej) Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia zwrotu uiszczonej ceny od Gruper.

5.12. Realizacja Kuponu odbywa się poprzez przekazanie Usługodawcy numeru Kuponu lub kodu weryfikacyjnego, którego Kupon dotyczy, w sposób określony przez Usługodawcę zarówno w treści Oferty Promocyjnej jak i na Kuponie. W chwili przekazania Usługodawcy przez osobę realizującą Kupon jego numeru lub jego kodu weryfikacyjnego, zawierana jest umowa z Usługodawcą o dostarczenie towaru lub wykonanie usługi na podstawie nabytego Kuponu. Przedmiot zawieranej umowy pomiędzy osobą realizującą Kupon a Usługodawcą jest określony na Kuponie oraz w treści Oferty Promocyjnej, w ramach której dany Kupon został nabyty. Dane podmiotu, z którym zawierana jest umowa wskazane są na Kuponie oraz podane w treści Oferty Promocyjnej.

5.13. O ile nie zostało wskazane w danej Ofercie Promocyjnej inaczej, każdy Kupon może zostać użyty tylko raz. Jeżeli wartość Kuponu nie zostanie w całości wyczerpana lub jeżeli Usługa nie została w całości zrealizowana, pozostała różnica w wartości nie podlega zwrotowi.

5.14. Kupon zakupiony w Serwisie nie może podlegać sprzedaży innym osobom albo podmiotom gospodarczym. W przypadku stwierdzenia takiego działania Gruper zastrzega sobie prawo do unieważnienia Kuponu.

5.15. Usługodawca jest zobowiązany i odpowiada wobec Użytkownika za wykonanie swojego świadczenia z należytą starannością, wynikającą z danego rodzaju działalności prowadzonej przez Usługodawcę. Podmiotem odpowiedzialnym za wystawianie faktur lub paragonów z tytułu wykonania usługi (lub zakupu towaru), przy wykorzystaniu Kuponu nabytego w Serwisie, jest Usługodawca. Gruper działa wyłącznie jako pośrednik między Usługodawcą a Użytkownikiem, z uwagi na fakt, że Usługodawca jest wykonawcą Usługi (lub sprzedawcą towaru) i wobec tego jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym na świadczone usługi. Gruper działając jako pośrednik pomiędzy Usługodawca a Użytkownikiem nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę. Gruper ponosi odpowiedzialność za działalność związaną z wykonywanym pośrednictwem, tzn. za zgodność opisu Oferty Promocyjnej ze stanem rzeczywistym (rodzaj usługi lub towaru, cenę, czas realizacji Kuponu oraz okres ważności Oferty Promocyjnej).

5.16 W przypadku, gdy partner nie obsługuje darmowej dostawy produktu, użytkownik, zamawiając kupon, wyraża zgodę na pokrycie kosztów przesyłki opisanych w odpowiednim miejscu na kuponie (Warunki wykorzystania kuponu/Informacje dotyczące dostawy).


6. Odstąpienie od umowy nabycia Kuponu i od umowy nabycia towaru oraz usługi

6.1. Klienci, mogą odstąpić od umowy zakupu Kuponu, bez podawania przyczyn (o ile wcześniej nie zrealizowali Kuponu w sposób określony w punktach 5 Regulaminu), w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży poprzez:

a) przesłanie do Gruper na adres email gruper@gruper.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Kuponu, albo

b) przesłanie do Gruper na adres siedziby Gruper sp. z o.o. pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Kuponu. W tym celu Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej, albo

c) wypełnienie i przesłanie formularza odstąpienia od umowy zakupu Kuponu lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej.

W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Kuponu, o którym mowa w ppkt a) powyżej konieczne jest wskazanie adresu e-mail użytego do zakupu Kuponu oraz numeru Kuponu i kodu weryfikacyjnego Kuponu. W przypadku wypełniania formularza na stronie internetowej, o którym mowa w ppkt c) powyżej, konieczne jest podanie numeru Kuponu, daty otrzymania Kuponu, adresu e-mail użytego do zakupu Kuponu. W przypadku skorzystania z odstąpienia od umowy zakupu Kuponu, o której mowa w ppkt a i c powyżej, Gruper prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu za pomocą poczty elektronicznej, na adres email wskazany w składanym oświadczeniu.

6.2. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Kuponu biegnie od momentu wygenerowania i otrzymania Kuponu przez Użytkownika.

6.3. Odstąpienie od umowy nabycia Kuponu nie jest możliwe po zrealizowaniu Kuponu.

6.4. W razie odstąpienia od umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gruper oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Kuponu. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Kuponu, Użytkownik zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Użytkownika w składanym Gruper oświadczeniu.

6.5. Prawo odstąpienia określone w pkt 6.1. Regulaminu jest niezależne od prawa odstąpienia od umowy przysługującego Użytkownikowi bezpośrednio wobec Usługodawcy, na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).

6.6. Osoba, która realizuje Kupon albo dokonuje zakupu towaru czy usługi danego Usługodawcy może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu bezpośrednio do Usługodawcy albo za pośrednictwem Gruper. W przypadku przesyłania oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim do Gruper, należy je przesłać w formie pisemnej (list lub e-mail) wskazując datę zawarcia umowy z Usługodawcą albo termin dostarczenia towaru. Dla dotrzymania terminu odstąpienia należy wysłać oświadczenie przed jego upływem tj. w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru albo od dnia zawarcia umowy z Usługodawcą (w przypadku usług). Oświadczenie powinno zostać wysłane z adresu e-mail zarejestrowanego w Serwisie i użytego do nabycia Kuponu bądź wysłane na adres siedziby Gruper. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej z Usługodawcą wysłane na adres Gruper przekazywane są Usługodawcy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej przez Użytkownika będącego konsumentem z Usługodawcą, strony mają obowiązek zwrócić sobie wszystko co od siebie otrzymały na mocy zawartej umowy. Jeżeli dana Oferta Promocyjna dotyczyła dostarczenia towaru Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Usługodawcy towar nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru do Usługodawcy następuje na koszt Użytkownika. Jeżeli Użytkownik poniósł dodatkowe koszty względem Usługodawcy opisane w treści Oferty Promocyjnej, Usługodawca dokonuje zwrotu otrzymanych płatności niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą. Użytkownika odpowiada względem Usługodawcy za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.7. Płatności

7.1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

7.2. Opłatą pobieraną od Użytkownika Serwisu jest cena, którą uiszcza on za zakup danego Kuponu. Opłata ta pobiera jest z góry, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. W przypadku wystąpienia opłat dodatkowych, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić Usługodawcy albo Gruper poza ceną Kuponu, w treści Oferty Promocyjnej są wyliczone opłaty dodatkowe i ich wysokość oraz metody ich uiszczania przez Użytkownika.

7.3. Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Serwisu prowadzi operator płatności internetowych, którego logotyp widnieje podczas dokonywania zakupów w Serwisie.

7.4. Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.

7.5. Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu płatności jest automatycznie przekierowywana odpowiednio:

-w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową partnera agenta rozliczeniowego będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,

-w przypadku płatności przelewem internetowym – na stronę internetową partnera agenta rozliczeniowego będącego bankiem.

W ten sposób przekazywane są również niezbędne do obsługi płatności dane, podane przez Użytkownika, w związku z zakupem Kuponu.

7.6. W celu dokonania płatności Użytkownik, powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera agenta rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności, udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system płatności, płatność może zostać niezrealizowana.

7.7. Warunkiem zapłaty kartą płatniczą jest pozytywna autoryzacja płatności.

7.8. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do operatora płatności internetowych na adres poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z regulaminem danego operatora dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.8. Newsletter

8.1. Administratorem usługi Newsletter jest Gruper.

8.2. Wysyłanie Newslettera jest usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie odbiorcy Newslettera zmówionych informacji, którymi są Oferty Promocyjne prezentowane w Serwisie. Osoba, która jest zainteresowana otrzymywaniem informacji z Ofertami Promocyjnymi wybiera kategorię Ofert Promocyjnych, które maja być zawarte w Newsletterze.

8.3. Newsletter ma charakter bezpłatny i jest dostępny dla każdej osoby posiadającej dostęp do sieci Internet i posiadającej czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej oraz która zapisze się do Newslettera i wyraziła zgodę na otrzymywanie od Gruper informacji o Ofertach Promocyjnych dostępnych na stronie Serwisu.

8.4. Zamówienie usługi Newslettera następuje poprzez:

a) rejestrację na stronie internetowej jako Użytkownika w sposób opisany w punkcie 3 niniejszego Regulaminu. Newsletter wysyłany jest na adres email podany podczas Rejestracji.

b) w trakcie korzystania z Serwisu, gdy Użytkownik jest zalogowany na swoim Koncie. Osoby, które wyrażą zgodę na korzystanie z usługi Newsletter odznaczają, którą kategorią Ofert Promocyjnych prezentowanych w Serwisie są zainteresowane. Będą wtedy otrzymywały Oferty Promocyjne z tej kategorii;

c) poprzez zapisanie się do usługi na stronie internetowej Serwisu w formularzu specjalnie do tego stworzonym. Newsletter wysyłany jest na adres email podany w formularzu. Osoby, które wyrażą zgodę na korzystanie z usługi Newsletter odznaczają, którą kategorią Ofert Promocyjnych prezentowanych w Serwisie są zainteresowane. Będą wtedy otrzymywały Oferty Promocyjne z tej kategorii.

8.5. Zamówiony Newsletter jako wiadomość e-mail jest przesyłany na podany adres e-mail.

8.6. A felmondás jogának gyakorlása a Zumzi részéről nem jelenti a megszűnés előtt keletkezett jogokról, vagy a Megállapodás megszegéséből fakadó kártérítés, igényérvényesítés iránti igényről való lemondást.

8.6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – usługi Newslettera zostaje zawarta z chwilą aktywacji usługi Newsletter dokonanej przez odbiorcę Newslettera. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

8.7. Odbiorca Newlsttera może zrezygnować z otrzymywania Newslettera z Ofertami Promocyjnymi prezentowanymi w Serwisie i wypowiedzieć umowę na korzystanie z usługi w trybie natychmiastowym w każdym czasie jej trwania, poprzez przesłanie do Gruper na adres e-mail gruper@gruper.pl oświadczenia o rezygnacji z usługi lub wysłania oświadczenia poprzez formularz znajdujący się w Centrum Pomocy na stronie Serwisu.9. Reklamacje

9.1. Reklamacje wynikające z nieprawidłowego działania Serwisu albo usług świadczonych bezpośrednio przez Gruper sp. z o.o. – polegających na dystrybucji Kuponów – Klienci mogą składać w formie elektronicznej przesyłając reklamację na adres e-mail gruper@gruper.pl albo za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, jak również w formie pisemnej na adres siedziby spółki Gruper. Reklamacje mogą dotyczyć niewłaściwego działania Serwisu, braku dostarczenia Kuponu lub jego błędnego wygenerowania, nieprawidłowości danych wskazanych w Ofertach Promocyjnych (rodzaj usługi lub towaru, cena, czas realizacji Kuponu, dane Usługodawcy, okres ważności Oferty Promocyjnej). Reklamacja powinna zawierać nazwę pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

9.2. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Gruper zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym przez Gruper zakresie.

9.3. Gruper rozpoznaje reklamację, o której mowa w pkt 9.1. w terminie 14 dni. Czas ten liczony jest od daty jej otrzymania przez Gruper.

9.4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika lub adres e-mail podany podczas dokonywania Zakupu Bez Rejestracji. Gruper sp. z o.o. może wysłać odpowiedź w inny sposób wskazany przez składającego reklamację Klienta.

9.5. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w zakresie opisanym w Ofercie Promocyjnej, dotyczące sprzedaży towaru lub wykonania usługi wynikającej z zawartej z Usługodawcą umowy, należy zgłaszać bezpośrednio do Usługodawcy na dane podane w Ofercie Promocyjnej. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika, o której mowa w zdaniu poprzednim, bezpośrednio do Gruper, reklamacja ta zostaje przekazana do Usługodawcy. Przesyłając reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Usługodawcę, należy wskazać numer Kuponu lub jego kod weryfikacyjny oraz adres e-mail, przypisany do Konta. Odpowiedzialność za reklamacje, o których mowa w niniejszym punkcie ponosi Usługodawca.

9.6. Reklamacje dotyczące nieskorzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej przez Usługodawcę w okresie ważności Kuponu z tego powodu, że wystąpiła niezgodność opisu Oferty Promocyjnej ze stanem rzeczywistym (rodzaj usługi lub towaru, cena, czas realizacji Kuponu oraz okres ważności Oferty Promocyjnej) albo nie otrzymaniu nabytego na podstawie Kuponu towaru, z uwagi na brak oferowanego towaru w okresie ważności Kuponu, należy zgłaszać do Gruper. Przesyłając reklamację należy wskazać przyczynę reklamacji, numer Kuponu lub jego kod weryfikacyjny oraz adres e-mail, przypisany do Konta. Odpowiedzialność za reklamacje, o których mowa w niniejszym punkcie ponosi Gruper.10. Prywatność i poufność

10.1. Korzystając z usług Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Gruper jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

10.2. Administratorem danych osobowych jest Gruper sp. z o.o.

10.3. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawarte zostały w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

10.4. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line, są przekazywane operatorowi płatności internetowych w zakresie niezbędnym do obsługi płatności przez tego operatora. Następuje ono na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych:

a) w celu obsługi (zrealizowania) przez operatora płatności za nabywane Kupony w Serwisie,

b) dzieje się to niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika sposobu dokonania płatności.11. Zakres odpowiedzialności

11.1. Gruper obsługuje Serwis i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.

11.2. Świadczenia wobec Użytkownika określone w Ofercie Promocyjnej spełnia dany Usługodawca w swoim imieniu i na własny rachunek.

11.3. Gruper nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania zobowiązania przez Usługodawcę, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Usługodawca.

11.4. W przypadkach niezrealizowania usługi lub niedostarczenia towaru w terminie określonym w treści Oferty Promocyjnej powstałych z wyłącznej winy Usługodawcy, Gruper dokona rekompensaty na rzecz Użytkownika w wysokości ceny, za jaką nabyty został Kupon. W tym przypadku Użytkownik składa do Gruper wniosek o wypłatę rekompensaty. Wniosek winien być wysłany z adresu e-mail przypisanego do Konta. Wniosek powinien być złożony nie później niż w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o niemożliwości zrealizowania Kuponu. W składanym wniosku należy precyzyjnie podać numer Kuponu albo kod weryfikacyjny i opisać kroki podjęte w celu realizacji Kuponu. Tym samym wszelka ewentualna odpowiedzialność Gruper w tym zakresie jest ograniczona jedynie do wysokości ceny, za jaką Użytkownik nabył Kupon.

11.5. Gruper zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.12. Nadzór nad zamieszczaniem treści

12.1. Gruper ma prawo do kontrolowania treści umieszczanych na podstawie danych przekazywanych przez Usługodawców w Serwisie w celu sprawdzenia zgodności zamieszczonych treści z rzeczywistością, Regulaminem, umową oraz przepisami prawa.

12.2. W przypadku gdy Gruper na wskutek dostrzeżonych nieprawidłowości będzie zmuszona do poprawienia zaistniałego błędu, pomyłki, nieścisłości lub przeoczenia w trakcie trwającej już prezentacji Oferty Promocyjnej, Użytkownicy którzy nie zaakceptują nowych warunków realizacji zakupionej Usługi, przysługuje zwrot środków pieniężnych przekazanych do Gruper z tytułu zapłaty za Kupon. Gruper przesyła do Użytkowników informację o zmianach w warunkach Oferty Promocyjnej. Użytkownik który nie akceptuje nowych warunków Oferty Promocyjnej w ramach której nabył Kupon, może odstąpić od umowy zakupu Kuponu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu należy przesłać na adres e-mail gruper@gruper.pl podając numer Kuponu albo jego kod weryfikacyjny i powołać się na otrzymaną zmianę warunków Oferty Promocyjnej. Odstąpienie powinno być wysłane z adresu e-mail przypisanego do Konta Użytkownika. Zwrot środków dokonywany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Gruper odstąpienia od umowy przez Użytkownika. Użytkownikowi, w przypadku dokonania zwrotu ceny za Kupon, nie przysługuje możliwość realizacji Kuponu u Usługodawcy zgodnie z pierwotnymi, błędnie, mylnie lub nieprecyzyjnie podanymi warunkami lub informacjami.

12.3. Zakazane jest dostarczane przez osoby korzystające z usług świadczonych w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.13. Zmiany Regulaminu

13.1. Gruper może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Gruper, który nie będzie krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu i poinformowania Użytkowników oraz osoby korzystające z Serwisu o zmianach, z zastrzeżeniem, że prezentowane Oferty Promocyjne, do których przystąpiła już część Użytkowników, prowadzone będą na zasadach dotychczasowych.

13.2. W przypadku gdy Użytkownik oraz osoba korzystająca z Serwisu nie zgadza się na nowe brzmienie Regulaminu, może we wskazanym powyżej terminie wypowiedzieć umowę korzystania z usług świadczonych przez Gruper sp. z o.o. w trybie natychmiastowym, poprzez pisemny bądź e-mailowy kontakt ze spółką Gruper sp. z o.o.

13.3. Brak akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z brakiem możliwości dokonania zakupów w Serwisie.14. Prawo właściwe i spory

14.1. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem a Gruper, którego przedmiotem są usługi świadczone przez Gruper w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

14.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Gruper w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.15. Postanowienia końcowe

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.Polityka PrywatnościPolityka Prywatności obowiązująca od 23.02.2015.Szanując prawo do prywatności osób korzystających z usług świadczonych przez Gruper sp. z o.o. w Serwisie ("Serwis"), w dbałości o przestrzeganie przepisów prawa, firma Gruper sp. z o.o. opracowała politykę ochrony prywatności osób korzystających z usług jej Serwisu.

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Gruper Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział KRS pod numerem KRS 0000351829, REGON: 142258240, NIP: 5222945353, e-mail: gruper@gruper.pl.

2. Dane osobowe osób korzystających z usług świadczonych przez Gruper sp. z o.o. w Serwisie są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.).

3. Zbiory danych osobowych Użytkowników oraz osób, które korzystają z usługi Newsletter zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i są wpisane do ogólnodostępnego rejestru zbiorów danych osobowych. Informacje o zbiorach są dostępne na stronie http://egiodo.giodo.gov.pl .

4. Przy Rejestracji osoba, która zakłada Konto w Serwisie i staje się jego Użytkownikiem wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail. Wyrażenie przez Użytkownika wspomnianej zgody stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w procesie realizacji zamówienia oraz komunikacji Użytkownika z Serwisem.

5. Dokonując zakupów w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych : imienia i nazwiska, adresu e-mail. Zgoda udzielana jest w celu realizacji zamówienia i komunikacji z Serwisem. Użytkownik, który dokonuje rezerwacji powinien podać w formularzu rezerwacyjnym numer telefonu. Podanie numeru telefonu ułatwia Gruper oraz Usługodawcy komunikowanie się z Użytkownikiem wyłącznie w celu realizacji umowy zawieranej z Gruper i umowy zawartej z Usługodawcą. Jeżeli została udzielona osobna zgoda, dane osobowe Użytkowników podane w formularzu rejestracyjnym bądź w czasie obsługi procesu zakupu, są przetwarzane w celach marketingu towarów i usług własnych oraz partnerów właściciela Serwisu - firmy Gruper Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15. Dodatkowo Użytkownicy, jeżeli wyrazili zgodę mogą, otrzymywać drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji albo dokonywania zakupów adres e-mail, informacje handlowe dotyczące towarów i usług własnych oraz partnerów właściciela Serwisu - firmy Gruper Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15. Zgody te są dobrowolne i mogą być w każdym czasie cofnięte.

6. Użytkownicy a także osoby, które nie korzystały z zakupów w Serwisie mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail bezpłatnego Newslettera od Gruper sp. z o.o. Newsletter ten zawiera informacje handlowe dotyczące Ofert Promocyjnych prezentowanych w Serwisie. Dodatkowo korzystające z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Gruper informacji handlowych na podany adres e-mail dotyczące towarów lub usług partnerów handlowych właściciela Serwisu - firmy Gruper Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15.

7. Zgoda na otrzymywanie Newslettera może być wyrażona zarówno przy pierwszej Rejestracji i zakładaniu Konta. Dodatkowo zgoda taka może zostać udzielona w trakcie korzystania z Serwisu, gdy Użytkownik jest zalogowany na swoim Koncie. Osoby które wyrażą zgodę na korzystanie z usługi Newsletter odznaczają, którą kategorią Ofert Promocyjnych prezentowanych w Serwisie są zainteresowane. Będą wtedy otrzymywały oferty z tej kategorii.

8. Administrator danych osobowych zapewnia osobom, które korzystają z usług świadczonych w Serwisie, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania podanych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

9. Zmiany podanych danych osobowych Użytkownik możne dokonać poprzez edycję i zapisanie nowych danych po zalogowaniu się do swojego Konta w Serwisie, edytując swój profil.

10. Użytkownikowi oraz osobie, która korzysta z usługi Newsletter przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, jak również odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyny.

11. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych przez Gruper w Serwisie a także zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, następuje poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres gruper@gruper.pl. Zgoda może być odwołana w każdym momencie.

12. Osoba, która udzieliła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany przez siebie adres e-mail w zakresie wskazanym w niniejszej Polityce Prywatności może ją w każdym czasie odwołać. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres gruper@gruper.pl. Po odwołaniu zgody informacje handlowe nie będą wysyłane.

13. Dane osobowe Użytkowników i osób korzystających z usługi Newsletter mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

14. Na Stronach Serwisu używane są pliki cookie. O sposobie wykorzystywania plików cookie przeczytaj tutaj.

15. Dane osobowe osób korzystających z usług świadczonych w Serwisie są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją. W tym celu stosowane są odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (w tym programistyczne). W szczególności stosowane są systemy szyfrowania danych.
Polityka Prywatności obowiązująca do 21.02.2015.Szanując prawo do prywatności osób korzystających z usług świadczonych przez Gruper sp. z o.o. w Serwisie Gruper.pl ("Serwis"), w dbałości o przestrzeganie przepisów prawa, firma Gruper sp. z o.o. opracowała politykę ochrony prywatności osób korzystających z usług jej Serwisu.

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Gruper Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział KRS pod numerem KRS 0000351829, REGON: 142258240, NIP: 5222945353, e-mail: gruper@gruper.pl..

2. Dane osobowe osób korzystających z usług świadczonych przez Gruper sp. z o.o. w Serwisie są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.).

3. Zbiory danych osobowych Klientów oraz osób, które korzystają z usługi Newsletter zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i są wpisane do ogólnodostępnego rejestru zbiorów danych osobowych. Informacje o zbiorach są dostępne na stronie http://egiodo.giodo.gov.pl .

4. Przy Rejestracji osoba, która zakłada Konto w Serwisie i staje się jego Użytkownikiem wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego, którego podanie jest opcjonalne. Podanie numeru telefonu komórkowego jest jednak zasadne w przypadku gdy Użytkownik chce otrzymywać sms z Kuponem na podany numer telefonu komórkowego oraz ułatwia Gruper komunikowanie się z Użytkownikiem wyłącznie w celu realizacji umowy zakupu Kuponu i umowy zawartej z Usługodawcą. Wyrażenie przez Użytkownika wspomnianej zgody stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w procesie realizacji zamówienia oraz komunikacji Użytkownika z serwisem Gruper.pl. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci numeru telefonu komórkowego w celach marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Gruper sp. z o.o. o towarach i usługach własnych i partnerów handlowych właściciela Serwisu, na podany przez siebie numer telefonu komórkowego. Zgody te są dobrowolne i mogą być w każdym czasie cofnięte.

5. Dokonując zakupów w serwisie Gruper.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych : imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego, którego podanie jest opcjonalne. Podanie numeru telefonu komórkowego jest jednak zasadne w przypadku gdy Klient chce otrzymywać sms z Kuponem na podany numer telefonu komórkowego oraz ułatwia Gruper komunikowanie się z Użytkownikiem wyłącznie w celu realizacji umowy zakupu Kuponu i umowy zawartej z Usługodawcą. Zgoda udzielana jest w celu realizacji zamówienia i komunikacji z serwisem Gruper.pl. Jeżeli została udzielona osobna zgoda, dane osobowe Klientów podane w formularzu rejestracyjnym bądź w czasie obsługi procesu zakupu, są przetwarzane w celach marketingu towarów i usług własnych oraz partnerów właściciela serwisu Gruper.pl - firmy Gruper Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15. Dodatkowo Klienci, jeżeli wyrazili zgodę mogą, otrzymywać drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji albo dokonywania zakupów adres e-mail, informacje handlowe dotyczące towarów i usług własnych oraz partnerów właściciela serwisu Gruper.pl - firmy Gruper Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci numeru telefonu komórkowego w celach marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Gruper sp. z o.o. o towarach i usługach własnych i partnerów handlowych właściciela Serwisu, na podany przez siebie numer telefonu komórkowego. Zgody te są dobrowolne i mogą być w każdym czasie cofnięte.

6. Klienci a także osoby, które nie korzystały z zakupów w Serwisie mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail bezpłatnego Newslettera od Gruper sp. z o.o. Newsletter ten zawiera informacje handlowe dotyczące Ofert Promocyjnych prezentowanych w Serwisie. Dodatkowo korzystające z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Gruper informacji handlowych na podany adres e-mail dotyczące towarów lub usług partnerów handlowych właściciela serwisu Gruper.pl - firmy Gruper Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15.

7. Zgoda na otrzymywanie Newslettera może być wyrażona zarówno przy pierwszej Rejestracji i zakładaniu Konta, bądź poprzez wpisanie adresu e-mail w formularzu specjalnie do tego stworzonym. Dodatkowo zgoda taka może zostać udzielona w trakcie korzystania z Serwisu, gdy Użytkownik jest zalogowany na swoim Koncie bądź przegląda Serwis bez zalogowania. Osoby które wyrażą zgodę na korzystanie z usługi Newsletter odznaczają, którą kategorią Ofert Promocyjnych prezentowanych w serwisie Gruper.pl są zainteresowane. Będą wtedy otrzymywały oferty z tej kategorii.

8. Administrator danych osobowych zapewnia osobom, które korzystają z usług świadczonych w Serwisie, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania podanych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

9. Zmiany podanych danych osobowych Użytkownik możne dokonać poprzez edycję i zapisanie nowych danych po zalogowaniu się do swojego Konta w Serwisie, edytując swój profil.

10. Klientowi oraz osobie, która korzysta z usługi Newsletter przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, jak również odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyny.

11. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych przez Gruper w Serwisie a także zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, następuje poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres gruper@gruper.pl. Zgoda może być odwołana w każdym momencie.

12. Osoba, która udzieliła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany przez siebie adres e-mail albo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany numer telefonu komórkowego w zakresie wskazanym w niniejszej Polityce Prywatności może ją w każdym czasie odwołać. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres gruper@gruper.pl. Po odwołaniu zgody informacje handlowe nie będą wysyłane.

13. Dane osobowe Klientów i osób korzystających z usługi Newsletter mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

14. Na Stronach Serwisu używane są pliki cookie. O sposobie wykorzystywania plików cookie przeczytaj tutaj.

15. Dane osobowe osób korzystających z usług świadczonych w Serwisie są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją. W tym celu stosowane są odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (w tym programistyczne). W szczególności stosowane są systemy szyfrowania danych.Polityka plików cookie


Czym są pliki cookie


Plik cookie to plik tekstowy, który przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze lub na innym urządzeniu mobilnym, na którym przeglądasz stronę naszego Serwisu (tablet, telefon komórkowy). Z każdym kliknięciem na link w Serwisie lub wysłaniem formularza, plik cookie odsyłany jest do Serwisu. W ten sposób informacje w nim zapisane są dla nas dostępne.

Termin ważności plików cookie


Pliki cookie pozostają na komputerze Użytkownika przez określony czas. Część plików cookie usuwana jest z komputera po zamknięciu przeglądarki internetowej, są to tzw. cookie sesyjne. Inne pozostają zapisane na dłużej, np. na rok, są to tzw. cookie trwałe.

Usuwanie i blokowanie plików cookie


Przeglądarka internetowa automatycznie usuwa pliki cookie, których termin ważności upłynął. Niezależnie od tego Użytkownik może sam usunąć pliki cookie korzystając z zaawansowanych opcji przeglądarki internetowej lub też wyłączyć przyjmowanie plików cookie na stałe. Wtedy pliki cookie pochodzące z Serwisu nie zostaną zapisane na komputerze Użytkownika. Blokada niektórych plików cookie może jednak doprowadzić do nieprawidłowego działania Serwisu i braku dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Wystawca plików cookie


Wystawcą części plików cookie jest Serwis gruper.pl. Istnieją też pliki cookie wystawiane przez zewnętrze systemy statystyk wykorzystania Serwisu oraz pliki cookie wystawiane przez naszych partnerów handlowych świadczących usługi marketingowe.

Do czego wykorzystywane są pliki cookie


Dzięki trwałym plikom cookie istnieje możliwość prezentowania treści bardziej dopasowanych do preferencji Użytkownika. W trwałym pliku cookie zapisujemy np. stronę ostatnio odwiedzonej kategorii w Serwisie. Dzięki temu, kiedy wrócisz po jakimś czasie do Serwisu, zostanie Ci wyświetlona ostatnio przeglądana kategoria.

W trwałych plikach cookie zapisane są także informacje statystyczne, np. o tym które strony w Serwisie przeglądał Użytkownik. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

W sesyjnych plikach cookie jest przechowywana informacja o tzw. sesji w Serwisie i na tej podstawie można stwierdzić czy Użytkownik jest zalogowany lub też, który Kupon dodał do koszyka. Dzięki tym plikom Użytkownik może wyświetlić zakładkę Moje konto czy wydrukować Kupony.

Pliki cookie naszych partnerów handlowych świadczących usługi marketingowe służą do personalizacji treści reklamowych prezentowanych Użytkownikowi na podstawie przeglądanych przez niego ofert w Serwisie.

Dane osobowe a pliki cookie


Niezależnie od terminu ważności czy wystawcy pliku cookie nie są w nim zapisane jawnie żadne dane osobowe Użytkownika. Dopiero po poprawnym zalogowaniu się w Serwisie następuje powiązanie cookie sesyjnego z danymi osobowymi wprowadzonymi przez Użytkownika w momencie rejestracji. Dane te jednak nie są wprost zapisywane w pliku cookie, a w związku z tym nie są w żaden sposób utrwalone na komputerze Użytkownika.Pobierz